PT050 - Gói cước dành riêng cho khu vực Phú Thọ

Hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa